-------------------Powiat Człuchowski - Cennik biletów miesięcznych-------------------


Uchwała Nr 449/65/2022

Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

Na podstawie art. 26 ust. I i art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, , poz. 679)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się ceny normalne biletów miesięcznych:

Strefa odległości przewozu Cena biletu
Bilet normalny Bilet szkolny
Cennik biletów miesięcznych
Strefa I od 0 do 15 km 213,72 zł 109,00 zł
Strefa II od 16 do 25 km 249,01 zł 127,00 zł
Strefa III powyżej 25 km 282,35 zł 144,00 zł
 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 314/56/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia cennika biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

Wykaz ulg ustawowych na bilety miesięczne:

Wysokość ulgi Osoby uprawnione
93 % Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78 %  Dzieci niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
51 % Student, Dokotorant
49 % Uczeń, uczeń z zagranicy
37 % Niewidomy
33 %  Nauczyciel, nauczyciel akademicki oraz z zagranicy

REGULAMIN TARYFOWY - przewozu osób i bagażu w autobusowej komunikacji publicznej Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
REGULAMIN - zarobkowego przewozu osób i rzeczy w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Człuchowie