-------------------Powiat Człuchowski - Cennik biletów jednorazowych-------------------


Uchwala Nr 448/64/2022

Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

Na podstawie art. 26 ust. I i art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, , poz. 679)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się ceny normalne biletów jednorazowych:

Cennik biletów jednorazowych normalnych

L.p. Odległość w km Cena biletu
1. do 3 km 5,00 zł
2. >4 - 10 6,00 zł
3. >11 - 14 7,00 zł
4. >15 - 19 7,50 zł
5. > 20 - 24 8,00 zł
6. > 25 - 29 8,50 zł
7. > 30 - 34 9,00 zł
8. > 35 - 39 9,50 zł
9. > 40 - 44 10,00 zł
10. > 45 - 49 11,00 zł
11. > 50 - 54 12,00 zł
12. o każde następne 10 km 1,00 zł
 

§ 2. Traci moc Uchwala Nr 315/57/2021  dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia cennika biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Publicznego w Człuchowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2022 r.

 

Wykaz ulg ustawowych na bilety jednorazowe

Wysokość ulgi Osoby uprawnione
100 %
 • Straż graniczna,
 • Poseł,
 • Senator
 • Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia).
95 %
 • Przewodnik niewidomego,
 • Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
 • Opiekun inwalidy wojennego I grupy
93 %
 • Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78 %
 • Niewidoma ofiara działań wojennych,
 • Dziecko do lat 4 (osobne miejsce),
 • Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żadndarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych),
 • Dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem,
 • Opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dotkniętego inwalidztwem,
 • Żołnierz służby niezawodowej,
 • Inwalida wojenny I grupa
51 %
 • Kombatant
49 %
 • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
37 %
 • Niewidomy,
 • Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • Inwalida wojenny (inna niż I grupa),
 • Weteran inwalida

 

REGULAMIN TARYFOWY - przewozu osób i bagażu w autobusowej komunikacji publicznej Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
REGULAMIN - zarobkowego przewozu osób i rzeczy w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Człuchowie