-------------------Gmina Rzeczenica - Cennik biletów i Regulamin-------------------

Uchwała Nr XLV/337/22

Rady Gminy Rzeczenica

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Rzeczenica oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), oraz art. 15 ust. 5 i art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)

Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Rzeczenica z wykorzystaniem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w sposób uregulowany w uchwale.

§ 2. W przewozach, o których mowa w § 1, wprowadza się bilety jednorazowe i miesięczne.

§ 3. 1. Cena biletu jednorazowego wynosi:

1) przy odległości do 3 km - 5,00 zł,
2) przy odległości od 4 do 10 km – 6,00 zł,
3) przy odległości od 11 do 14 km – 7,00 zł,
4) przy odległości od 15 do 19 km – 7,50 zł,
5) przy odległości od 20 km – 8,00 zł

2. Cena biletu miesięcznego obowiązującego na wszystkich liniach wynosi: 313,72 zł cena biletu szkolnego - 160 zł.

§ 4. Ustala się opłaty dodatkowe:
1) za przejazd bez ważnego biletu: 100,00 zł;
2) za przejazd bez dokumentu uprawniającego do biletu ulgowego: 50,00 zł;
3) za nieuzasadnione spowodowanie zmiany trasy środka transportu: 200,00 zł;

§ 5. Ustala się Regulamin przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Rzeczenica w brzmieniu stanowiący załącznik do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.

Oryginalna uchwała Rady Gminy i treść regulaminu przewozów w transporcie