-------------------Gmina Debrzno - Cennik biletów i regulamin-------------------

Uchwała Nr 63.L.XIV.2022

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 20 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia cen biletów, opłat oraz sposobu dystrybucji biletów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Debrzno oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 okt 10 i 11, art. 50a ust. 1 i art 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz U. z 2020 r. poz. 8)uchwala, co następuje
 

§ 1. Ustala się ceny biletów i opłat przejazdów oraz sposób dystrybucji w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizawanym przez Gminę Debrzno z wykorzystaniem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w przepisach art. 3 i nast. ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanej dalej "przewozem/przewozami" lub przejazdami/przejazdem"  w sposób uregulowany w uchwale.

§ 2. W przewozach, o których mowa w § 1 wprowadza się bilety jednorazowe i miesięczne.

§ 3. 1. Cena biletu jednorazowego wynosi:

1) przy odległości do 3 km - 5 zł
2) przy odległości od 4 km do 10 km - 6,00 zł,
3) przy odległości od 11 km do 14 km - 7,00 zł,
4) przy odległości od 15 km do 19 km - 7,50 zł,
5) przy odległości od 20 km do 24 km - 8,00 zł,
6) przy odległości od 25 km do 29 km - 8,50 zł,
7) przy odległości od 30 km do 34 km - 9,00 zł,
8) przy odległości od 35 km do 39 km - 9,50 zł,
9) przy odległości od 40 km do 44 km - 10,00 zł,
10) przy odległości od 45 km do 49 km - 11,00 zł,
11) przy odległości od 50 km do 54 km - 12,00 zł,
12) za każde następne 10 km - o 1 zł wyższa cena.

   2. Cena biletu miesięcznego wynosi:

1) Strefa I (odległość przewozu od 0 km do 15 km) - 303,92 zł cena biletu szkolnego - 155 zł,
    2) Strefa II (odległość powyżej 16 km)                      - 343,92 zł cena biletu szkolnego - 175,39 zł

Uchwała Rady Miejskiej i treść regulaminu przewozów w transporcie